دانلود بازیهای انجین شطرنج هودینی

در لینک زیر مجموعه ایی از بازیهای انجین شطرنج هودینی شامل ۱۲۰۰۰ بازی بین انجین هودینی و دیگر انجین های شطرنج آورده شد است. این بازیها شامل بازیهای فکری و بلیتس می باشد. دانلود بازیهای انجین هودینی Houdini   ۶۳۲