مسابقه بلیتس باشگاه شترنج نوین رشت به مناسبت نیمه شعبان

باشگاه شترنج نوین در نظر دارد بمناسبت نیمه شعبان یک دوره مسابقه بلیتس ریتد ویژه باجوایزی ارزنده برای همه سطوح در محل باشگاه شترنج نوین برگزار نماید. شرکت برای عموم آزاد است این مسابقات در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۱ راس ساعت ۱۷:۰۰ در محل باشگاه …