مسابقات بادن بادن آلمان

کاروآنا با ۵.۵ امتیاز و یک امتیاز بیشر از آناند همچنان به تنهایی در صدر آناند و نایدیچ با۴.۵ و۴ امتیاز در رده های دوم وسوم می باشند. در پایان دور هشتم مسابقات بادن بادن کاروآنا با ۵.۵ امتیاز و یک امتیاز بیشر از آناند …