مجموعه بازیهای شطرنج گامبی شاه

در لینک زیر مجموعه بازیهای گامبی شاه که یکی از تند و تیز ترین واریانت های شطرنج می باشد شامل ۲۰۰۰ بازی گامبی شاه که بین انجین های شطرنج انجام شده است بین سالهای ۲۰۰۷ الی ۲۰۱۴ را برای دانلود شما قرار داده ایم.فرمت فایل …