تورنمنت 6 انجین برتر شطرنج

Smart Chess Engines Tournament = SCET یکدوره مسابقه ی بلیتز دوره ایی بین 6 انجین برتر شطرنج در روی یک کامپیوتر شخصی برگزار کردم که در پایان انجین شطرنج هودینی 6 توانست به مقام اول دست یابد. نسخه  توسعه یافته انجین استوک فیش نیز به …