عباس بربری فاتح چهارمین دوره جام دریا شد

عباس بربری شطرنجباز خمامی قهرمان چهارمین دوره جام دریا شد.دورآخراین رقابت ها عصرروز دوشنبه درمحل هیات شهرستان رشت پیگیری شدکه درمیزیک آرش طاهبازتوانست بر سیدمحراب خوشکلام غلبه نماید،درمیزدو آریاامیدی با مهیارمهری مساوی کردو درمیزسه عباس بربری توانست ازسددیگرشطرنجبازخمامی فرهادوطن دوست بگذرد.بدین ترتیب درپایان این رقابت…

ادامه