سارا خادم در جمع دختران نخبه آسیا

به همت بنیاد شطرنج ژوژا پولگار و دانشگاه وبستر و رئیس فیده یک دور آموزشی برای دختران شطرنجباز نخبه آسیا در شهر هوشی مینه ویتنام در حال برگزاری است .سارا خادم به همراه ژانسایا عبدمالک از قزاقستان( 2350 ) آلتانولزی انختول، مغولستان،( 2263 )، ایوانا …