مسابقات بادن بادن آلمان

کاروآنا با 5.5 امتیاز و یک امتیاز بیشر از آناند همچنان به تنهایی در صدر آناند و نایدیچ با4.5 و4 امتیاز در رده های دوم وسوم می باشند. در پایان دور هشتم مسابقات بادن بادن کاروآنا با 5.5 امتیاز و یک امتیاز بیشر از آناند …