اندک اندک جمع شود وانگهی دریا شود

نگاهی به تعداد بازیکنان شطرنج ایران بر اساس آمار فدراسیون جهانی شطرنج در این فهرست (بهمن ماه 1395 ) نیز مانند تمام فهرست‌های دیگر، کشور روسیه در صدر قرار دارد با حدود 10% کل بازیکنان جهان. کشور هند با کمی اختلاف و با حدود 61هزار …