مسابقات بادن بادن آلمان

کاروآنا با ۵٫۵ امتیاز و یک امتیاز بیشر از آناند همچنان به تنهایی در صدر آناند و نایدیچ با۴٫۵ و۴ امتیاز در رده های دوم وسوم می باشند. در پایان دور هشتم مسابقات بادن بادن کاروآنا با ۵٫۵ امتیاز و یک امتیاز بیشر از آناند …