یازدهمین دوره جام خزر به میانه راه رسید

دورهفتم جام خزر درجدولAبرای ایرانی ها روزخوبی بودبه طوری که همایون توفیقی توانست بروولکف،نفراول جدول غلبه کندوسیدحامدموسویان هم توانست روی میز3ازپس پانتسولیای گرجی برآیدتاهرکدام با6امتیازبه فکردورهای آتی باشنددردیگربازی های مهم پوریادرینی توانست برامیدنوروزی غلبه کرده وعلی فقیرنوازهم طی یک بازی حساس برابرموژارف که حتی کاررابرای هردوشظرنجباز به ثانیه هابلکه به ثانیه ایی کشانده بودبه برتری برسد…البته نبایدازبردخوب ساراسادات خادم الشریعه براستادبین المللی گرجستان،بنیدزه بی تفاوت گذشت.