گشایشها را چگونه بازی کنیم ؟

آیا برای پیشرفت کرذن باید همه ی گشایش ها را بازی کرد؟و باید همه کتاب های گشایشی را خواند؟واقعا”تعداد کتاب هایی که در مورد گشایش ها نوشته اند سرسام آور است.ولی تعدادی از آنها چگونه بازی کردن در گشایش را می آموزند و تعدادی هم به گشایش های خاصی(مثل هندی شاه و غیره)می پردازند.مثلا”سیصد صفحه در مورد حمله یوگسلاو در واریاسیون دراگون از دفاع سیسیلی می نویسند و به سفید می گویند چه شاخه هایی را بازی کند.تا ببرد!البته هر لحظه ای که حریف از این شاخه ها عدول کند خودتان می مانید و خودتان!

نمی خواهیم بگوییم همه ی این کتاب ها چنبن است مسلما” بعضی از آنها عالی است و مولفانشان تحقیقات فراوانی کرده اند ولی این کتاب ها جنبه کاملا” اختصاصی دارند.و برای بازیکن متوسط فایده ای ندارند.پس باید واقع بین بود. این کتاب ها را باید به صورت مرجع در نظر گرفت.و لازم نیست همه آن ها را واو به واو خواند.کتاب هایی که راهنمای استرتژیکی ما باشند و مثال های مناسب ارائه دهند مفید ترند.در رویارویی های قهرمانی جهان طرفین تیم های متشکل از استادان بزرگ دارند که تمام گشایش ها را بر رسی می کنند اگر یکی از طرفین حرکت جدیدی در گشایش پیدا کند معمولا” طرف دیگر غافلگیر می شود.مطالعه گشایش ها کاری جدی و سنگین است که در دنیای رقابت شطرنجبازان حرفه ای به بقای آنها در میدان های نبرد کمک می کند.ولی بیشتر ما در موقعیتی نیستیم که بخوا هیم مثلا” به حرکت جدیدی از گاسپاروف مثلا” در حرکت بیستم یکی از شا خه های دفاع هندی شاه پاسخ دهیم.هدف بیشتر ما عمدتا” این است که وارد وسط بازی مناسبی شویم و در این وسط بازی بدانیم که چه باید کرد.

به این منظور توصیه می کنیم

۱) گشایش های خود را محدود کنید.

۲) گشایش هایی را بازی کنید که از آن لذت می برید نه گشایش هایی که تصور می کنید (یا می گویند)بهتر است .

۳) در باره گشایش هایی که بازی می کنید مطالب هر چه بیشتری بیا موزید ولی شاخه های گوناگون و بیشمار را حفظ نکنید.

۴) گشایش های خود را مدام تغییر ندهید .تجربه در شطرنج با باختن به دست می آید!

۵) در صورت امکان گشایش ها و شاخه هایی را بازی کنید که چندان شناخته شده نیستند.با رعایت این توصیه ها حتما در مسابقات موفق تر ظاهر خواهید شد.امتحان کنید.