معمای شطرنج 4

سفید شروع و در سه حرکت مات می کند

[۶N1/8/4p3/4k3/8/4K3/8/3Q4 w – – 0 1 mate in 3]

3 Comments:

  1. kf3
    qg1
    qc5

کامنت‌ها بسته هستند.