معماهای شترنج 7

سفید شروع و در ۲ حرکت مات می کند

سقید شروع و در ۳ حرکت مات می کند

طراح سید مهدی نیاکوئی  اردیبهشت ۱۳۹۶