مسابقات بادن بادن آلمان

کاروآنا با 5.5 امتیاز و یک امتیاز بیشر از آناند همچنان به تنهایی در صدر
آناند و نایدیچ با4.5 و4 امتیاز در رده های دوم وسوم می باشند.

در پایان دور هشتم مسابقات بادن بادن کاروآنا با 5.5 امتیاز و یک امتیاز بیشر از آناند همچنان به تنهایی در صدر است ،آناند و نایدیچ با4.5 و4  امتیاز  در رده های دوم وسوم هستند.

در پایان دور هفتم مسابقات بادن بادن کاروآنا با 4.5 امتیاز همچنان به تنهایی در صدر است ،آناند و نایدیچ با 4 امتیاز در رده های دوم وسوم جای دارند.

دور ششم مسابقات بادن بادن باز هم تنها یک پیروز داشت:ارکادی نایدیچ

دور پنجم تنها یک پیروز داشت :آناند که با پيروزي بر نایدیچ پس از کاروانا در مکان دوم ایستاد.

بازیهای دور چهارم تنها یک پیروز داشت  :آرکادی ناید یچ که با این پیروزی با 2.5 امتیاز پس ا ز کارانا که 3 امتیاز دارد ،در مکان دوم بایستد.

منبع : http://shatrandj.com