مجموعه بازیهای شطرنج گامبی شاه

King_gambitدر لینک زیر مجموعه بازیهای گامبی شاه که یکی از تند و تیز ترین واریانت های شطرنج می باشد شامل ۲۰۰۰ بازی گامبی شاه که بین انجین های شطرنج انجام شده است بین سالهای ۲۰۰۷ الی ۲۰۱۴ را برای دانلود شما قرار داده ایم.فرمت فایل این مجموعه CBH است که می توانید انرا در نرم افزار فریتز یا چس بیس مشاهده نمایید.

دانلود مجموعه بازیهای گامبی شاه