عضویت فدراسیون شترنج ایران در فیده تعلیق شد


کامنت‌ها بسته شده‌اند.