صدیقه کلانتری قهرمان شطرنج زیر 12 سال آسیا شد

sedigheh_kalantriدور پایانی مسابقات شطرنج قهرمانی نوجوانان آسیا (رده سنی 12-8 سال) با پنج برد و سه مساوی برای نوجوانان کشورمان پایان یافت.نوجوانان منتخب (رده سنی 12-8 سال) شطرنج کشورمان از 30 خرداد ماه لغایت 8 تیرماه به مسابقات شطرنج قهرمانی نوجوانان آسیا در تاشکند ازبکستان اعزام شدند.در دور اول این مسابقات، بردیا دانشور در رده سنی زیر 8 سال پسران، فاطمه ابراهیمی در رده سنی زیر 8 سال دختران، مطهره اسدی در رده سنی زیر 10 سال دختران، آناهیتا زاهدی فر و صدیقه کلانتری در رده سنی زیر 12 سال دختران و برنا درخشانی در رده سنی زیر 12 سال پسران بر رقیبان خود پیروز شدند.مانی جاهدی در رده سنی زیر 10 سال پسران به تساوی مقابل حریف خود دست یافت. محمد مهدی محمدی در رده سنی زیر 12 سال پسران و رکسانا خلیلی در رده سنی زیر 10 سال دختران مغلوب حریفان خود شدند.در دور دوم این مسابقات، مطهره اسدی، آناهیتا زاهدی فر، برنا درخشانی و مانی جاهدی موفق به شکست حریفان خود شدند. رکسانا خلیلی، صدیقه کلانتری، بردیا دانشور و محمدمهدی محمدی به نتیجه تساوی دست یافتند و فاطمه ابراهیمی مغلوب حریف خود شد.در دور سوم این مسابقات، آناهیتا زاهدی فر، صدیقه کلانتری، رکسانا خلیلی و فاطمه ابراهیمی حریفان خود را شکست دادند. بردیا دانشور با رقیب خود به تساوی رسید. مطهره اسدی، برنا درخشانی، محمد مهدی محمدی و مانی جاهدی مغلوب حریفان خود شدند.در دور چهارم این مسابقات، مطهره اسدی حریف خود را مغلوب کرد. مانی جاهدی به تساوی رسید و سایر بازیکنان مغلوب حریفان خود شدند.در دور پنجم این مسابقات، مانی جاهدی، رکسانا خلیلی، برنا درخشانی، محمدمهدی محمدی و صدیقه کلانتری حریفان خود را شکست دادند. مانی جاهدی و آناهیتا زاهدی فر به نتیجه تساوی دست یافتند. بردیا دانشور و مطهره اسدی مغلوب رقیبان خود شدند.در دور ششم این مسابقات، مانی جاهدی، برنا درخشانی، محمدمهدی محمدی، مطهره اسدی و بردیا دانشور بر رقیبان خود پیروز شدند. صدیقه کلانتری و آناهیتا زاهدی فر به نتیجه تساوی دست یافتند. فاطمه ابراهیمی و رکسانا خلیلی مغلوب حریفان خود شدند.در دور هفتم این مسابقات، فاطمه ابراهیمی، مطهره اسدی، آناهیتا زاهدی و صدیقه کلانتری بر رقیبان خود پیروز شدند. بردیا دانشور به نتیجه تساوی دست یافت. رکسانا خلیلی، مانی جاهدی، محمد مهدی محمدی و برنا درخشانی مغلوب حریفان خود شدند. در دور هشتم این مسابقات، فاطمه ابراهیمی، بردیا دانشور، رکسانا خلیلی و صدیقه کلانتری بر رقیبان خود پیروز شدند. آناهیتا زاهدی فر، برنا درخشانی و محمد مهدی محمدی به نتیجه تساوی دست یافتند. مطهره اسدی و مانی جاهدی مغلوب حریفان خود شدند.در دور پایانی (نهم) این مسابقات، بردیا دانشور، مانی جاهدی، مطهره اسدی، محمدمهدی محمدی و صدیقه کلانتری حریفان خود را مغلوب کردند. فاطمه ابراهیمی، رکسانا خلیلی و آناهیتا زاهدی فر به تساوی رسیدند و برنا درخشانی مغلوب رقیب خود شد.