سفید شروع و می برد

white_win_07در پوزیسیون شطرنجی مقابل نوبت حرکت با سفید می باشد.سفید شروع و می برد.

بررسی شطرنجی آخر بازی  طراح ویلیام مییز 1940 میلادی

 

One comment

Comments are closed.