دانلود کتاب Build Up Your Chess 2

Build-up-your-chessدر لینک زیر کتاب شطرنج   Build Up Your Chess – Beyond The Basics  نوشته آرتور یوسوپف چاپ سال ۲۰۰۹ به زبان انگلیسی و در ۲۸۶ صفحه را برای دانلود شما قرار داده ایم

دانلود کتاب شطرنج  Build Up Your Chess – Beyond The Basics