بررسی آخر بازی شطرنجی

۵R2/r7/8/6P1/8/3k4/pP4K1/3B4 w – – 0 1

در پوزیسیون شطرنجی بالا سفید شروع و مساوی می کند.
طراح : واسیلی اسمیسلوف سال ۲۰۰۰

کامنت‌ها بسته شده‌اند.