بازی زیبای Wei Yi مقابل Vachier و کسب مقام استاد بزرگی