اتود شماره 3

سفید شروع و می برد   طراح  یان تیمان ۲۰۱۲

[۸/۱k6/8/1N5p/8/2p5/3P3p/R1b2K2 w – – 0 1]

 

یک کامنت:

کامنت‌ها بسته هستند.