اتود شماره 1

سفید شروع و می برد      طراح م . زینار ۲۰۱۰

 

 

 

 

 

3 Comments

Comments are closed.