اتود شطرنج شماره 5

white_win_05در پوزیسیون شطرنجی مقابل سفید شروع و می برد. طراح اسمیسلوف ۱۹۹۹

کامنت‌ها بسته شده‌اند.