اتود شترنج شماره 8

سفید شروع و می برد

در پوزیسیون شطرنجی بالا سفید شروع و می برد

سفید شروع و می برد

در پوزیسیون شطرنجی بالا سفید شروع و می برد

کامنت‌ها بسته شده‌اند.