اتود شترنج شماره 7

سفید شروع و مساوی می کند.

در پوزیسیون شترنجی بالا سفید شروع و مساوی می کند.
طراح : Hildebrand  1963

سفید شروع و مساوی می کند.

در پوزیسیون شترنجی بالا سفید شروع و مساوی می کند.
طراح : Korolkov  1937

کامنت‌ها بسته شده‌اند.