سفید شروع و می برد

در پوزیسیون شطرنجی مقابل نوبت حرکت با سفید می باشد.سفید شروع و می برد. بررسی شطرنجی آخر بازی  طراح ویلیام مییز ۱۹۴۰ میلادی   429

ادامه نوشته