اسامی شرکت کنندگان جام خزر سال ۱۳۹۱

گروه A  ریتینگ بالای ۲۱۰۰ گروه B ریتینگ زیر ۲۱۰۰ گروه C زیر ۱۴ سال گروه D بانوان   270

ادامه نوشته