دانلود مجله شطرنج New in Chess Yearbook 111

New_in_chess_111_yearbook_pdfدر لینک زیر مجله شطرنج نیو این چس شماره ۱۱۱ به فرمت pdf و به زبان انگلیسی در ۲۵۸ صفحه چاپ سال ۲۰۱۴ را برای دانلود قرار داده ایم. این مجله هر دو ماه یکبار چاپ می شود.

 

دانلود مجله شطرنج  New in Chess 111

 

دانلود مجله شطرنج New in Chess yearbook 106

new_in_chess_106در لینک زیر مجله شطرنج New in Chess Yearbook 106  در ۲۵۵ صفحه و به زبان انگلیسی در فورمت PDF چاپ سال ۲۰۱۳ را برای دانلود شما قرار داده ایم. این مجله هر دو ماه یکبار منتشر می شود و شامل جدید ترین شروع بازیها به همرا تفسیر بازی بزرگان شطرنج می باشد.

دانلود مجله شطرنج New in Chess Yearbook 106

 

دانلود New in Chess Yearbook 110

new_in_chess_110در لینک زیر مجله شطرنج نیو این چس New in Chess Yearbook  شماره ۱۱۰ چاپ سال ۲۰۱۴ و در۲۵۸ صفحه و با فورمت PDF به زبان انگلیسی را برای دانلود شما قرار داده ایم.مجله شطرنج نیو این چس هر دو ماه یکبار منتشر و شامل جدیدترین تئوریهای شروع بازی شطرنج می باشد.

Dawnload New In Chess Yearbook 110