ترکیب شطرنجی ۱

در پوزیسیون زیر سفید شروع و با ترکیبی زیبا به پیروزی می رسد

پوزیسیون روبرو از بازی  کالمان – روسولیمو سال ۱۹۶۷  می باشد.

 

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.