بررسی آخر بازی شطرنج

white_win_08در پوزیسیون مقابل سفید شروع و می برد.

طراح جرمی سلمن ۱۹۴۰ میلادی

Bookmark the permalink.

Comments are closed.