اتود شطرنج شماره ۶

white_win_06در پوزیسیون شطرنج مقابل سفید شروع و می برد. طراح لیبورکین  ۱۹۴۰

 

Bookmark the permalink.

One Comment

Comments are closed