اتود شترنج شماره ۷

سفید شروع و مساوی می کند.

در پوزیسیون شترنجی بالا سفید شروع و مساوی می کند.
طراح : Hildebrand  ۱۹۶۳

سفید شروع و مساوی می کند.

در پوزیسیون شترنجی بالا سفید شروع و مساوی می کند.
طراح : Korolkov  ۱۹۳۷

Bookmark the permalink.

Comments are closed.